Palotaudvar 2012 - Budapesti akvarell

Palotaudvar 2012 – Budapesti Akvarellek – Honffy G, akvarell, papíron, 21×30 cm, 2012